Confirmation por favor...

Close

continue?

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemeen

a.        Steunmijnclub.nl verkoopt zelf geen producten of diensten. Het verwijst naar aanbieders van producten en/of  diensten. Bij de aanschaf van een product of dienst gelden de aankoopvoorwaarden van de desbetreffende webwinkel of dienstverlener. Steunmijnclub.nl heeft geen voorkeur voor enige op de site vermelde adverteerders. Steunmijnclub.nl heeft geen contact met verkoopafdelingen van de diverse adverteerders en kan ook niet bemiddelen bij geschillen rond de aankoop van een product en/of dienst.
b.       De website van Steunmijnclub.nl bevat hyperlinks en verwijzingen naar websites van adverteerders. Steunmijnclub.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de adverteerders gehanteerde websites. Steunmijnclub.nl staat niet in voor de op de diverse sites gegeven adviezen en aangegeven geschiktheid van producten of diensten voor een bepaald doel.
c.        Steunmijnclub.nl kan niet garanderen dat de website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen en aanvaardt hiervoor indien dit niet het geval is geen enkele aansprakelijkheid.
d.       Steunmijnclub.nl behoudt zich het recht voor om de website ten allen tijden te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.
e.        De op de website Steunmijnclub.nl verstrekte informatie mag niet worden gezien als een advies of als zodanig worden meegewogen in welke beslissing dan ook.
f.         Steunmijnclub.nl heeft geen enkele invloed op de beslissing van een adverteerder om een transactie te erkennen, dan wel te weigeren.
g.       Het sponsorbedrag zal uitsluitend worden berekend over transacties die geheel online worden afgerond.
h.       Sponsorgelden toegezegd door een adverteerder, lopen via een partner en worden met een vertraging teruggemeld aan Steunmijnclub.nl. Deze vertraging kan verschillen per partner. Zodra een transactie door een partner aan Steunmijnclub.nl is gerapporteerd, zal de hoogte van het tegoed aan sponsorbedrag worden aangepast en zichtbaar worden op een door de club te benaderen beveiligde pagina op de website.
i.         Daar waar het sponsorbedrag is gebaseerd op een munteenheid anders dan de Euro, is deze onderhevig aan de actuele wisselkoers.
j.         Steunmijnclub.nl is eigenaar of licentiehouder van de informatie op de website, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. Het is niet toegestaan de informatie, zonder toestemming, in enigerlei vorm te verspreiden of te verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
k.        Om er voor te zorgen dat bij terugkeer op de website automatisch de club wordt gekozen die u als laatste heeft gebruikt, wordt gebruik gemaakt van cookies.
l.         In geval van overmacht zal Steunmijnclub.nl worden gevrijwaard van enige verantwoordelijkheid of verplichting aangaande de toegezegde tegoeden, de website en deze algemene voorwaarden.
m.      Indien één of meerdere onderdelen van deze algemene voorwaarden door een daartoe bevoegde instantie ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden verklaard, dan komt dit onderdeel dan wel komen deze onderdelen te vervallen. Alle overige onderdelen blijven daarbij onverminderd van kracht.
n.       Ten aanzien van de privacybescherming en de website is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

 

Top partners